?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.ssm-rotec.com/78/355626183939.html" target="_blank">²</a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/647/377110398561.html" target="_blank">ɽµ</a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/673/683180146756.html" target="_blank">ӽ</a>| <a href="http://www.spmsz.com/614/946598256541.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.spmsz.com/739/2304777701.html" target="_blank">ʍ</a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/906/761971776939.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/668/52050860901.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.028fc.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.rx-pack.com/157/969336552518.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.spmsz.com/378/94577076240.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.rx-pack.com/591/552562817902.html" target="_blank">μ</a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/686/89671481519.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.spmsz.com/209/377312164965.html" target="_blank">ֿ</a>| <a href="http://www.rx-pack.com/145/352562367455.html" target="_blank">ׯ</a>| <a href="http://www.ssm-rotec.com/67/578665183147.html" target="_blank">گ</a>| <a href="http://www.rx-pack.com/591/552562817902.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.rx-pack.com/441/379228277687.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.spmsz.com/270/34419464090.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/673/683180146756.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.ssm-rotec.com/593/14486123807.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/453/946121406372.html" target="_blank">˵</a>| <a href="http://www.ssm-rotec.com/637/93610306918.html" target="_blank">Ϊ</a>| <a href="http://www.spmsz.com/739/2304777701.html" target="_blank">Ͼô</a>| <a href="http://www.ssm-rotec.com/505/575366403830.html" target="_blank">ֵ</a>| <a href="http://www.ssm-rotec.com/637/93610306918.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wx-xinxing.com/825/319884781300.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lkfjsgs.com/59/23043769502.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ssm-rotec.com/35/697393279243.html" target="_blank">ӻ</a>| <a href="http://www.ssm-rotec.com/78/355626183939.html" target="_blank">վ</a>| <a href="http://www.lkfjsgs.com/653/1868405420.html" target="_blank"></a>| <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252189.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.dondeasegurar.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252190.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252191.html">经论次第</A> <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252192.html">初机开?/A><br><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252193.html">以戒为师</A> <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252194.html">汉传讲法</A> <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252195.html">藏传讲法</A> <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252196.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252197.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252198.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.dondeasegurar.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252199.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252200.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252201.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252202.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252203.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252204.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252205.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252206.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.dondeasegurar.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" title="净界法师佛学问?>净界法师问?/a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/093145178762.html" target="_blank">净界法师答:什么是报身非法身?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/080915178727.html" target="_blank">净界法师答:如何理解了知欲无欲 悟入欲法性呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/080317178726.html" target="_blank">净界法师答:为什么不遍念十方诸佛?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/091133178705.html" target="_blank">净界法师答:如何通理大众一切无碍?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/090722178704.html" target="_blank">净界法师答:四无畏是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084117178668.html" target="_blank">净界法师答:什么是离言真如与依言真如?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/083612178667.html" target="_blank">净界法师答:应化身有差?所依空性无别吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084552178629.html" target="_blank">净界法师:十种自在是什么?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084007178628.html" target="_blank">净界法师答:为何不布施财富地位?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/075224178604.html" target="_blank">净界法师答:教与宗——观照真如的二个方法是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/074858178603.html" target="_blank">净界法师答:加行智 根本?后得智是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/060808178581.html" target="_blank">净界法师答:修无分别智现世的利益是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/060423178580.html" target="_blank">净界法师答:如何修无分别智来生的利益?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/075439178561.html" target="_blank">净界法师答:修无分别智的助伴是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/075058178560.html" target="_blank">净界法师答:修无分别智的依止处是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/082206178531.html" target="_blank">净界法师答:什么是甚深佛法?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/081235178526.html" target="_blank">净界法师答:什么是自誓难行?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/085919178512.html" target="_blank">净界法师答:初学菩萨如何选择利他的因缘?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/085346178511.html" target="_blank">净界法师答:修行要经多长时间才能圆满?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084843178469.html" target="_blank">净界法师答:菩萨进步的四种动力是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084547178467.html" target="_blank">净界法师答:修行要经多长时间才能圆满?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/090654178434.html" target="_blank">净界法师答:菩萨的观照力应如何栽培?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/090246178433.html" target="_blank">净界法师答:如何次第地成就十地?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/074435178393.html" target="_blank">净界法师答:为什么初地称极喜地?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/074025178392.html" target="_blank">净界法师答:初地菩?破异生性障 证遍行真如是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/090531178364.html" target="_blank">净界法师答:戒体在生命中扮演的角色是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/085937178363.html" target="_blank">净界法师答:五地到十地菩萨的修行内涵是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084946178339.html" target="_blank">净界法师答:菩萨六度,为什么不是五度或七度?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084644178338.html" target="_blank">净界法师答:地前菩萨修行的内涵是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/091510178314.html" target="_blank">净界法师答:菩萨为什么要积累福德资粮?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/091149178313.html" target="_blank">净界法师答:资粮位跟加行位最简单的判定方法是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/083432178267.html" target="_blank">净界法师答:成就大乘止观的自体的四种因缘是什么?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/082832178266.html" target="_blank">净界法师答:入所知相是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/090145178231.html" target="_blank">净界法师答:为什么把清净法教安立作圆成实?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/085648178230.html" target="_blank">净界法师答:圆成实性的四种清净是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/085001178192.html" target="_blank">净界法师答:如何厘清依他起和遍计执?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084432178191.html" target="_blank">净界法师答:依他起造罪的所缘境是遍计执吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/072705178152.html" target="_blank">净界法师答:什么是无分别智跟所对治的十种散??/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/072246178151.html" target="_blank">净界法师答:有觉遍?无觉遍计是什么?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/084344178139.html" target="_blank">净界法师答:什么是自性圆成实 清净圆成实?</a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?16条信? <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/List_2.html">2</a> <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/List_3.html">3</a> <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/List_2.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/List_3.html">尾页</a> 页次?/3? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/jjfsxwd/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjwd/jjfsxwd/List_3.html'>3</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <div align="center"><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/wumin/2012/10/205610188210.html" target="_blank"><img src="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/UploadFiles/AuthorPic/201110171735055459.jpg" alt="净界法? border="0" width="150" height="175" /><br> 净界法师简?/a></div> <p><strong>净界法师佛学内容推?/strong></p> <p style="margin-left: 20px"><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html"><span style="color: #00f">净界法师佛教问?/span></a></p> <p style="margin-left: 20px"><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E5%87%80%E7%95%8C%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime="><span style="color: #00f">净界法师佛教文章大?/span></a></p> <p style="margin-left: 20px"><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252207.html"><span style="color: #00f">净界法师佛学视频在线观看及下载</span></a></p> <p style="margin-left: 20px"><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/search.aspx?searchtype=1&ModelId=2&nodeId=1174&Keyword=%u51C0%u754C%u6CD5%u5E08&fieldOption=title"><span style="color: #00f">净界法师佛教讲义下?/span></a></p> <p><strong>净界法师相关链?/strong></p> <p style="margin-left: 20px"><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252208.html"><span style="color: #00f">善德书院网站</span></a><span style="color: #00f">  </span><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252209.html"><span style="color: #00f">大乘妙法弘护学会</span></a></p> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2007/07/14004611302.html" target="_blank"><font style=";">徐恒志答:佛法最主要的内容是什么?</font></a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2012/10/162433188382.html" target="_blank">黄念祖答:念佛人临终的几种情?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2011/12/081421178044.html" target="_blank">净界法师答:修行人刚开始先对治粗重相吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2012/11/075956192270.html" target="_blank">良因法师答:见人把佛菩萨和保家仙平等供奉在一起怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2012/11/230341191489.html" target="_blank">玄若法师答:我马上就要上高三?但是静不下来心学?怎么?请大?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/fjask/2013/12/124412318950.html" target="_blank">海云继梦法师答:直想往心的深处沈静,也变得比较不想动,只想静下?/a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252210.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://dondeasegurar.com/a/20180422/252211.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.dondeasegurar.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://3lsvtk.dondeasegurar.com/">ɽ״</a></td> <td><a href="http://4aih9u.dondeasegurar.com/">ҳ</a></td> <td><a href="http://a8ui9q.dondeasegurar.com/">â</a></td> <td><a href="http://d3cdlx.dondeasegurar.com/">ļҺͬ</a></td> <td><a href="http://pof5fv.dondeasegurar.com/">Ƽ԰</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://czmhtex.com/">ɽԢ</a></td> <td><a href="http://jinbai999.com/">ɳ</a></td> <td><a href="http://xbdhff.dondeasegurar.com/">»</a></td> <td><a href="http://5lto85.hongtutextile.com/"></a></td> <td><a href="http://sjiod9.dondeasegurar.com/">ˮڴ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.ssm-rotec.com/881/488447997537.html">xbet88.com</a></td> <td><a href="http://www.ssm-rotec.com/593/14486123807.html">ʱʱ</a></td> <td><a href="http://www.ssm-rotec.com/520/60763708968.html">ʹƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.wx-xinxing.com/647/377110398561.html">ǻ</a></td> <td><a href="http://www.ssm-rotec.com/825/343190411503.html">ǹͶע</a></td> </tr> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>